Aktivity
 
Združenie
 
Poradňa
 
Fórum
 
Kontakty
 
Dokumenty
 
Orgány združenia
 
Prezentácie
 
Prihláška
 
Elektronická prihláška člena
 
Kontaktné údaje:
Titul, meno, priezvisko *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
Rodné číslo
Telefón  - 
Mobil  - 
Fax  - 
Email *
Profesné zameranie
 
V akej oblasti činnosti združenia máte záujem pôsobiť (nepovinný):
spolupráca s lekármi
právna ochrana a legislatíva
získavanie finančných zdrojov
publikačná a vydavateľská činnosť
spolupráca s distribútormi a výrobcami liekov
organizácia vzdelávacích a školiacich aktivít v spolupráci
s lekármi a farmaceutickými firmami
ochrana zdravia a zdravotnícka starostlivosť
práca s médiami a organizácia prezentačných podujatí
administratívne práce a organizačné zabezpečenie
práca v orgánoch združenia
zastupovanie združenia na miestnej úrovni
iná oblasť pôsobenia
 
Dobrovoľnícku prácu môem vykonávať pravidelne:
denne
týždenne
mesačne
 
Členský príspevok bol uhradený v prospech OZ HHK: *
vo výške: ,- Eur Účet: 2621070158/1100
VS: rokmesiac napr. 200706
ŠS: meno a priezvisko
KS: 0558
dňa:
   
 
Informovaný súhlas: *
Súhlasím s poslaním a cieľmi združenia podľa Stanov OZ HHK (kap. IV ods. 3 bod a).

 

     

Prihláška člena klubu na stiahnutie
(PDF  64 kB)

 

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné
Aktuálne na stránke
Poradňa / Prezentácie
Hep Help Klub: Vzdelaný a náročný pacient, iniciátor zmien v zdravotníctve
P. Kristian: Liečba pacienta s chronickou hepatitídou C trojkombináciou
D. Tomek: Spolupráca pacienta pri liečbe ako dôležitý faktor úspešnej liečby
H. Glasová: Význam a vplyv (európskych) pacientskych aktivít v EÚ a vo svete
H. Jahodníková: Ako najlepšie zvládnuť liečbu
Praktické skúsenosti a rady z hepatologickej ambulancie