Aktivity
 
Združenie
 
Poradňa
 
Fórum
 
Kontakty
 
Prezentácie
 
Články
 
Brožúry
 
Slovník
 
ALT alanínaminotransferáza, pečeňový enzým, zisťuje sa vyšetrením krvi
Akútny vyskytuje sa náhle s prudkým a krátko trvajúcim priebehom.
Ambulantný rieši sa v ambulancii, nie je potrebný pobyt v nemocnici
ANTI-HCV protilátky proti hepatitíde C, ktoré sú ukazovateľom kontaktu človeka s vírusom
Benígny nezhubný
Biochemická odpoveď na liečbu v posudzovanom období terapie poklesla aktivita príp. sa normalizovala hladina pečeňových enzýmov (napr. ALT)
Biopsia odber drobnej vzorky tkaniva (napr. pomocou špeciálnej punkčnej ihly) za účelom ďalšieho vyšetrenia (necielená a cielená biopsia pečene)
Cirhóza pečene štádium chronických chorôb pečene s prestavbou pečene, poruchou jej funkcie a vznikom portálnej hypertenzie
CHB chronická hepatitída B
CHC chronická hepatitída C, chronický zápal pečene (trvá dlhšie ako 6 mesiacov)
Cytopénia znížený počet červených a/alebo bielych krviniek a/alebo krvných doštičiek v krvnom obraze
Diagnostika všeobecný termín pre všetky vyšetrenia, ktoré sú potrebné pre zistenie choroby
Eradikácia vírusu (SVR) trvalá neprítomnosť vírusu v krvi, vírus nie je detekovateľný
Erotrocyty červené krvinky, zabezpečujú prenos kyslíka v krvi
ETR (end of treatment response) odpoveď pri ukončení liečby, HCV RNA negativita v 24. alebov 48. týždni v závislosti od genotypu
EVR (early virological response) HCV RNA negativita v 12. týždni
Extrahepatálny prejav HCV infekcie prejavy infekcie HCV v iných orgánoch a systémoch ľudského tela ako pečeň
Fibróza chronický proces „väzivovatenia“ pečene, hromadenie spojivového tkaniva v pečeni, ktorý môže v neliečenom stave dospieť do cirhózy pečene
Flu-like syndrom syndróm podobný chrípke (napr. pri liečbe interferónom)
Genotyp genetickou metódou rozlíšený jeden zo 6 základných genotypov hepatitídy C
Grading histologické posúdenie aktivity zápalu v tkanive pečene
HCB vírus hepatitídy B
HCC hepatocelulárny karcinóm
HCV vírus hepatitídy C
HCV RNA metóda, prostredníctvom ktorej sa zisťuje prítomnosť vírusu hepatitídy C v krvi pacienta (viď PCR)
Hemolytická anémia druh anémie, pri ktorom sa rozpadávajú červené krvinky a vzniká hemolýza
Histologické vyšetrenie mikroskopické vyšetrenie vzorky tkaniva prostredníctvom špeciálneho farbiva za účelom diagnostiky
Hypo / hypertyreóza znížená / zvýšená činnosť štítnej žľazy
Chronická hepatitída chronický zápal pečene, dlhodobá infekcia HCV, trvá dlhšie ako 6 mesiacov
Intravenózny vnútro-žilový, podaný vnútro-žilovo
Kohorta vybraná skupina pacientov
Klinická prezentácia choroby prejavy choroby navonok, symptómy a znaky choroby
Koagulácia zrážanlivosť krvi
Koincidencia súčasný výskyt dvoch „položiek“ napr. súčasný výskyt dvoch chorôb (CHC + HIV)
Laparotómia operatívne otvorenie brušnej dutiny (napr. s cieľom odberu vzorky tkaniva za účelom diagnostiky)
Leukocyty biele krvinky, bunky imunitného systému, ktoré sa zúčastňujú na zabezpečení obranyschopnosti organizmu
Lymfocyty podskupina leukocytov
Malígny zhubný
Metastáza (mts) vzniká šírením nádorových buniek z pôvodného miesta ochorenia na iné miesto (napr. primárne ložisko nádoru môže byť v pečeni a metastáza v pľúcach)
Myelosupresia potlačenie činnosti kostnej drene (napr. v dôsledku chemoterapie, ožarovania, niekedy aj v prípade liečby interferónom)
Nauzea napínanie na vracanie
Pažerákové varixy jeden z prejavov portálnej hypertenzie; podslizničné vyklenutie pažeráku, v prípade rozsiahlych varixov ohrozujú pacienta krvácaním
Pečeňové enzýmy ukazovatele funkčnosti pečene, poukazujú napr. na prítomnosť zápalu v pečeni
PEG-IFN pegylovaný interferón
PCR vyšetrenie krvi metódou polymerázovej reťazovej reakcie, stanovuje virémiu, ktorá patrí medzi najdôležitejšie parametre infekcie HCV
Portálna hypertenzia zvýšenie tlaku v portálnej žile (véne), viď pažerákový varix
Prevalencia štatistický (číselný), najčastejšie percentuálny termín, ktorý udáva výskyt určitého javu na 100 alebo 1 000 ľudí v určitom mieste a čase, najčastejšie používaný v súvislosti s výskytom ochorení
Primárny tumor pôvodný nádor, z ktorého sa môžu šíriť metastázy
Prognóza predpoklad budúceho vývoja choroby
Progresia choroby zhoršenie priebehu choroby; môže nastať pri neliečení choroby, ale aj napriek liečbe
Psychický duševný
Recidíva návrat choroby, znovuobjavenie sa choroby (pri CHB a CHC opätovná prítomnosť (množenie) víusu v krvi)
RBV ribavirin
Relaps znovuobjavenie sa prejavov choroby
Relapser pacient u ktorého sa opäť objavia prejavy ochorenia
Responder / nonresponder pacient s priaznivou / nepriaznivou odpoveďou na liečbu
Rezistencia (RES) odolnosť (napr. odolnosť vírusu voči liečbe)
RVR (rapid virological esponse) rýchla virologická odpoveď, HCV RNA negativita v 4. týždni liečby
Sepsa otrava organizmu, závažný jav spôsobený infekciou, spojený s ohrozením života, ktorý môže byť spôsobený viacerými faktormi. Vyžaduje sledovanie na jednotke intenzívnej starostlivosti
Skríning vyhľadávanie, v prípade CHB a CHC zahŕňa vyšetrenia HbsAg, anti HCV, antiHBctotal atď
Sonografia ultrazvukové vyšetrenie (tiež ultrasonografia alebo USG) je nebolestivá diagnostická metóda, pri ktorej sa vytvára obraz vnútorných tkanív a orgánov na základe spracovania odrazených ultrazvukových vĺn, ktoré sú zachytávané snímačom a spracované počítačom
SVR trvalá virologická odpoveď (viď eradikácia vírusu a trvalá virologická odpoveď)
Symptóm príznak ochorenia
Staging určovanie štádia choroby (napr. pri hodnotení fibrózy pečene)
Štandardy (diagnostické a liečebné) vedecky opodstatnené postupy resp. odporúčania, v súlade s ktorými sa má pacient diagnostikovať a liečiť
Terapia liečba (choroby)
Trombocyty krvné doštičky, súčasť krvného obrazu; podieľajú sa na systéme zrážania krvi, ak je ich málo môžu spôsobiť krvácavosť
Trombocytopénia znížený počet krvných doštičiek
Trvalá virologická odpoveď (SVR) neprítomnosť HCV RNA zisťovaná PCR metódou (v 24. týždni po ukončení terapie)
Včasná virologická odpoveď (EVR) vyšetrenie na HCV RNA vykonané metódou PCR v 12. týždni liečby
Virémia výskyt vírusu vo veľkom množstve

Aktuálne na stránke
Poradňa / Prezentácie
Hep Help Klub: Vzdelaný a náročný pacient, iniciátor zmien v zdravotníctve
P. Kristian: Liečba pacienta s chronickou hepatitídou C trojkombináciou
D. Tomek: Spolupráca pacienta pri liečbe ako dôležitý faktor úspešnej liečby
H. Glasová: Význam a vplyv (európskych) pacientskych aktivít v EÚ a vo svete
H. Jahodníková: Ako najlepšie zvládnuť liečbu
Praktické skúsenosti a rady z hepatologickej ambulancie