Aktivity
 
Združenie
 
Poradňa
 
Fórum
 
Kontakty
 
Dokumenty
 
Orgány združenia
 
Prezentácie
 
Prihláška
 

STANOVY
občianskeho združenia HEP HELP KLUB

I. Úvodné ustanovenia

 1. Občianske združenie HEP HELP KLUB (ďalej len združenie) sa zakladá ako občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, na území Slovenskej republiky.
 2. Združenie vzniká dňom jeho registrácie 22. júna 2006.

II. Názov, sídlo a postavenie združenia

 1. Názov združenia je HEP HELP KLUB.
 2. Sídlo združenia: Plavecký Štvrtok č. 199, 900 68 Plavecký Štvrtok
 3. Kontaktná adresa úradujúceho predsedu Správnej rady: Ester Ďuráková, č.d. 199, 900 68 Plavecký Štvrtok
 4. Združenie môže vytvárať organizačné jednotky (Regionálne sekcie) na území Slovenskej republiky.
 5. Združenie je samostatnou právnickou osobou.
 6. Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia združenia neručia za záväzky združenia.
 7. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

III. Poslanie a ciele združenia

 1. Združenie je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená organizácia.
 2. Poslaním združenia je podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene, zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia.
 3. Cieľmi združenia sú najmä:
  1. rozvíjať výchovno-vzdelávaciu, osvetovú a vedecko-výskumnú činnosť v problematike týkajúcej sa pacientov s chorobami pečene,
  2. poskytovať a zabezpečovať odborné poradenstvo, expertíznu a konzultačnú činnosť pre členov združenia a verejnosť, publikovať odbornú a informačnú literatúru pre členov združenia a verejnosť,
  3. organizovať odborné a vzdelávacie aktivity na národnej a medzinárodnej úrovni,
  4. podporovať účasť svojich členov a ostatných záujemcov na študijných a pracovných pobytoch, konferenciách, seminároch a ostatných vzdelávacích a odborných aktivitách v tuzemsku a v zahraničí,
  5. nadväzovať spoluprácu s ďalšími domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami,
  6. vytvárať ekonomické podmienky a získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory a zabezpečenia činnosti združenia,
  7. uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v odbornej a spoločenskej oblasti.

IV. Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby spôsobilé na právne úkony, ktoré súhlasia s poslaním a cieľmi združenia. Prednostne by mali byť členmi združenia osoby s chorobami pečene.
 3. Členstvo v združení tvoria činní, prispievajúci a čestní členovia:
  1. Činný člen je ten, kto sa zúčastňuje klubovej činnosti, aktívne prispieva k plneniu poslania a cieľov združenia a platí stanovený ročný príspevok.
  2. Prispievajúcim členom je ten, kto podporuje združenie, prispieva finančne na jeho činnosť v kalendárnom roku alebo iným plnením.
  3. Čestným členom môže byť fyzická osoba so zameraním na liečbu ochorení pečene a chorôb súvisiacich s týmto ochorením, ktorá významne prispela k činnosti združenia. Čestné členstvo udeľuje Správna rada združenia.
 4. Garantom odbornosti je Slovenská hepatologická spoločnosť.
 5. Činné členstvo v združení vzniká podaním prihlášky člena a zaplatením členského príspevku vo výške min. 100,- Sk za kalendárny rok a ďalšie členské do 31. marca bežného roka.
 6. Od členského príspevku môže byť v individuálnych prípadoch oslobodený člen na základe žiadosti podanej Regionálnej sekcii.
 7. Členstvo v združení zaniká:
  1. doručením písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Regionálnej sekcii,
  2. úmrtím člena,
  3. dňom zániku združenia,
  4. bezdôvodným neuhradením členského príspevku po upozornení,
  5. vylúčením člena za hrubé porušenie Stanov a poškodzovanie dobrého mena združenia.
 8. O vylúčení člena rozhoduje Správna rada združenia.

V. Práva a povinnosti členov združenia

 1. Člen združenia má tieto práva:
  1. slobodne sa rozhodnúť v ktorej Regionálnej sekcii združenia chce byť registrovaný,
  2. podieľať sa na činnosti združenia,
  3. voliť a byť volený do orgánov združenia, okrem právnických osôb,
  4. zúčastňovať sa na zasadnutí Valného zhromaždenia, podávať návrhy na zmeny Stanov a vnútorných predpisov združenia,
  5. obracať sa na orgány združenia s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami a žiadať orgány združenia o vyjadrenie stanoviska,
  6. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
  7. vykonávať aktivity v zmysle Stanov a vnútorných predpisov združenia.
 2. Člen združenia má tieto povinnosti:
  1. dodržiavať Stanovy združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia,
  2. obhajovať záujmy združenia,
  3. vzťahy v združení riešiť na základe diskusie, konsenzu a vzájomného porozumenia,
  4. zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a informáciách o ktorých sa dozvedel alebo sa mu stali prístupnými ak si to vyžadujú také okolnosti ako je potreba diskrétnosti alebo iná zákonná povinnosť,
  5. rešpektovať rozhodnutia voleného orgánu a plniť uložené úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie, pokiaľ sú v súlade so Stanovami združenia,
  6. platiť stanovené členské príspevky, pokiaľ od nich nie je oslobodený.

VI. Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Valné zhromaždenie,
  2. Správna rada,
  3. Dozorná rada,
  4. Regionálne sekcie.
 2. Volené orgány a funkcionári za výkon svojej funkcie zodpovedajú tomu orgánu, ktorý ich zvolil.
 3. Voľby v združení sú organizované na základe volebného poriadku. Rokovanie orgánov združenia sa riadi rokovacím poriadkom.

VII. Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a pozostáva z členov, alebo volených delegátov všetkých Regionálnych sekcií. Rokovania Valného zhromaždenia sa zúčastňujú všetci členovia Správnej rady a Dozornej rady.
 2. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada najmenej jedenkrát ročne.
 3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov, resp. delegátov. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov s výnimkou uznesenia o zániku združenia alebo zlúčení s iným občianskym združením, kedy sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných delegátov. Ak sa nezíde potrebný počet delegátov, vyhlási sa nové rokovanie so začiatkom najskôr o 60 minút s tým, že rozhodnutia sú právoplatné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, alebo 2/3 väčšina v zmysle Stanov.
 4. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada vo zvlášť odôvodnených prípadoch, na žiadosť nadpolovičnej väčšiny Regionálnych sekcií. V tomto prípade je Správna rada povinná zvolať Valné zhromaždenie do 30 dní. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže zvolať aj Dozorná rada po splnení podmienok v článku IX, odstavci 6. Mimoriadne Valné zhromaždenie má tie isté kompetencie ako riadne Valné zhromaždenie.
 5. Valné zhromaždenie:
  1. schvaľuje Stanovy združenia, zmeny a doplnky Stanov,
  2. schvaľuje volebný a rokovací poriadok orgánov združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia,
  3. schvaľuje rozpočet a plán činnosti združenia,
  4. schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia a správu o hospodárení združenia,
  5. rozhoduje o rozpustení, zlúčení a zániku združenia,
  6. na návrh členov, resp. delegátov volí a odvoláva členov a Dozornej rady a potvrdzuje a odvoláva členov Správnej rady,
  7. schvaľuje výšku a splatnosť členských a iných schválených príspevkov,
  8. schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia.
 6. Zo zasadnutí Valného zhromaždenia sa robí zápisnica. Obsahom zápisnice je priebeh rokovania a formulované rozhodnutia a uznesenia. Zápisnicu overuje svojím podpisom zapisovateľ a predseda Správnej rady.

VIII. Správna rada

 1. Správna rada združenia je potvrdená Valným zhromaždením a má mininálne 5 členov, ktorí sú vedúcimi Regionálnych sekcií,
 2. Správna rada je štatutárnym a výkonným orgánom združenia.
 3. Správna rada najmä:
  1. riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
  2. koná v mene združenia,
  3. vedie zoznam členov združenia,
  4. rozhoduje o všetkých otázkach združenia, pokiaľ tieto neboli vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Regionálnych sekcií,
  5. pripravuje a zvoláva rokovanie Valného zhromaždenia,
  6. predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie návrh rozpočtu a plánu činnosti, správu o hospodárení združenia a výročnú správu o činnosti združenia,
  7. vykonáva rozhodnutia Valného zhromaždenia pokiaľ tieto nespadajú do kompetencie iného orgánu združenia,
  8. zodpovedá za činnosť a hospodárenie združenia v zmysle platných právnych predpisov,
  9. spravuje majetok združenia,
  10. rozhoduje o vymenovaní tajomníka združenia,
  11. rozhoduje o prípadnom prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru a o skončení tohto pomeru, pričom vo vzťahu k zamestnancom má združenie práva a povinnosti zamestnávateľa.
 4. Členov Správnej rady potvrdzuje Valné zhromaždenie združenia. Funkčné obdobie členov je trojročné.
 5. Členstvo v Správnej rade zaniká odvolaním v Regionálne sekcii, rezignáciou alebo úmrtím člena Správnej rady.
 6. Správna rada zasadá podľa potreby, minimálne však dvakrát ročne. Zasadnutia Správnej rady zvoláva a vedie predseda Správnej rady. Predseda Správnej rady je povinný zvolať zasadnutie Správnej rady, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Správnej rady, do 30 dní od doručenia žiadosti.
 7. Zasadania Správnej rady sú neverejné. Zasadnutí Správnej rady sa môžu podľa potreby zúčastniť prizvaní hostia.
 8. Správna rada na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu Správnej rady a podpredsedu Správnej rady. Predseda a podpredseda Správnej rady sú volení tajným hlasovaním na obdobie troch rokov, pričom na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Správnej rady. Odvolanie predsedu a podpredsedu Správnej rady sa riadi rovnakými pravidlami ako ich voľba. Predseda a podpredseda konajú v mene združenia podľa poverenia Správnej rady.
 9. Správna rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Uznáša sa formou rozhodnutia, na prijatie ktorého je potrebná vždy nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Správnej rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej rady.
 10. Rozhodnutia Správnej rady sú záväzné pre všetkých členov združenia.
 11. Písomnú agendu Správnej rady a združenia vedie tajomník združenia /ak je zvolený/,ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach Správnej rady s hlasom poradným.
 12. Zo zasadnutí Správnej rady sa robí zápisnica. Obsahom zápisnice je priebeh rokovania a formulované rozhodnutia a uznesenia. Zápisnicu overuje svojím podpisom predseda Správnej rady a ďalší člen Správnej rady.

IX. Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a má troch členov.
 2. Členov Dozornej rady volí Valné zhromaždenie združenia na obdobie troch rokov.
 3. Členovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti a hospodárenia s majetkom združenia.
 4. Dozorná rada:
  1. vykonáva revíziu hospodárenia združenia minimálne jedenkrát ročne,
  2. predkladá Správnej rade a Valnému zhromaždeniu písomné správy o výsledkoch revízie minimálne jedenkrát ročne,
  3. kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Správnej rady.
 5. Členstvo v Dozornej rade zaniká odvolaním, rezignáciou alebo úmrtím člena Dozornej rady.
 6. Dozorná rada je oprávnená požiadať Správnu radu o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi alebo Stanovami združenia. Ak Správna rada nezvolá Valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Dozornej rady Správnej rade, Dozorná rada zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty pre zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia Správnou radou.

X. Regionálne sekcie

 1. Regionálna sekcia je základným článkom organizačnej štruktúry združenia a musí mať minimálne 10 registrovaných členov.
 2. Hlavným poslaním Regionálnej sekcie je konkrétna účasť členov na plnení cieľov združenia.
 3. Najvyšším orgánom Regionálnej sekcie je zhromaždenie členov, ktoré zvoláva jej vedúci podľa potreby, najmenej raz ročne alebo na žiadosť jednej tretiny jej členov.
 4. Zhromaždenie členov Regionálnej sekcie na svojom zasadnutí:
  1. prerokúva všetky základné otázky činnosti,
  2. volí vedúceho Regionálnej sekcie,
  3. volí delegátov Regionálnej sekcie na Valné zhromaždenie a to v pomere 1 delegát na každých 5 registrovaných členov sekcie,
  4. prerokúva navrhovaný program Valného zhromaždenia a zaujme k nemu stanovisko.
 5. Vedúci Regionálnej sekcie alebo ním poverený člen prijíma prihlášky nových členov a pravidelne zasiela aktualizovaný zoznam členov poverenému členovi Správnej rady.
 6. Na základe vôle členov zainteresovaných Regionálnych sekcií môžu spoločne pracovať a schádzať sa aj viaceré Regionálne sekcie, spravidla susediace.

XI. Zásady hospodárenia

 1. Združenie hospodári s nadobudnutým majetkom podľa zásad ekonomickej samostatnosti.
 2. Hospodárenie združenia sa riadi podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením a v súlade s platnými právnymi predpismi.
 3. Majetok združenia tvoria:
  1. členské príspevky,
  2. príspevky, dary a dotácie od fyzických a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,
  3. sponzorské dary a finančná podpora,
  4. príjmy získané pri organizácií aktivít združenia,
  5. príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti pri napĺňaní cieľov združenia.
 4. Majetok združenia slúži na zabezpečenie a podporu poslania a cieľov združenia a na rozvoj činnosti.
 5. Združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá účtuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 6. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Správna rada združenia a za kontrolu hospodárenia zodpovedá Dozorná rada.

XII. Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením,
  2. zlúčením s iným občianskym združením,
  3. právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení združenia.
 2. Združenie zaniká ak sa o tom uznesie dvojtretinová väčšina delegátov Valného zhromaždenia. Správna rada oznámi zánik združenia príslušnému ministerstvu do 15 dní.
 3. Pri zániku združenia bez právneho nástupcu sa uskutoční majetková likvidácia združenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Likvidáciu majetku vykoná likvidačná komisia.
 4. Likvidačná komisia je minimálne trojčlenná a menuje ju Správna rada združenia.
 5. Pri zániku združenia zlúčením prechádza jeho majetok na právneho nástupcu.
 6. Pri zániku združenia podľa článku XII, odstavca 1, písmena c) vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený príslušným ministerstvom v zmysle platných právnych predpisov.

XIII. Osobitné ustanovenia

 1. V mene združenia verejne vystupovať, publikovať, nadväzovať oficiálne kontakty so zahraničím alebo uskutočňovať iné aktivity je možné iba so súhlasom, resp. na základe poverenia predsedu Správnej rady alebo vedúceho Regionálnej sekcie.
 2. Získať takéto poverenie môže len člen združenia zorientovaný v problematike, ktorú prezentuje jeho mene, pričom povinnosťou takto vystupujúceho je dbať na dobré meno, záujmy a reprezentáciu združenia.
 3. Informovať, publikovať a verejne vystupovať môže člen združenia bez poverenia len vo svojom mene.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny Stanov podliehajú schváleniu Valného zhromaždenia.
 2. Záväzný výklad jednotlivých ustanovení Stanov združenia vykonáva Správna rada.
 3. Zrušujú sa doteraz platné Stanovy združenia, ktoré schválilo Valné zhromaždenie združenia dňa 14.10.2006.
 4. Tieto doplnené stanovy združenia v plnom znení schválilo Valné zhromaždenie dňa 9. decembra 2006. Účinnosť nadobúdajú dňom schválenia.