Volebný poriadok
do orgánov občianskeho združenia
HEP HELP KLUB

čl. I - Základné ustanovenia

 1. Voľby do orgánov Občianskeho združenia HEP HELP KLUB-u (ďalej len HHK) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
 2. Právo voliť abyť volený do orgánov HHK majú len riadni členovia HHK.
 3. Právo voliť abyť volení nemajú tí členovia HHK, ktorých členstvo vzniklo čestným členstvom.
 4. Volebný poriadok sa vzťahuje na voľbu týchto orgánov HHK:
  1. Správna rada /ďalej len SR/ apredseda HHK
  2. Dozorná rada /ďalej len DR/
  3. Regionálne sekcie /ďalej len RS/
 5. Dĺžku funkčného obdobia volených orgánov určujú stanovy HHK.

čl. II - Volebné orgány

 1. Voľby do orgánov HHK riadi volebná komisia, ktorá pozostáva minimálne ztroch členov.
 2. Členmi volebnej komisie môžu byť len riadni členovia HHK.
 3. Členov volebnej komisie pre voľbu do orgánov HHK navrhuje valné zhromaždenie HHK ,ktoré ho aj schvaľuje.
 4. Na schválenie členov volebnej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov HHK prítomných na valnom zhromaždení.
 5. Člen, ktorý je zvolený najvyšším počtom hlasov sa stáva predsedom VK.

čl. III - Voľba aodvolávanie členov správnej rady HHK

 1. Počet členov SR-HHK určujú stanovy HHK aVZ HHK.
 2. Kandidátom apo zvolení členom správnej rady HHK môže byť len riadny člen HHK.
 3. Voľba člena SR-HHK za regionálnu sekciu sa vykoná v každej RS hlasovaním členov príslušnej RS vopred schváleným spôsobom. Valné zhromaždenie potvrdí uznesením voľby členov SR-HHK v RS a vyhlási zloženie SR HHK na nové funkčné obdobie.
 4. Každá regionálna sekcia HHK (ďalej aj „RS“) si na prvom zasadaní po valnom zhromaždení HHK zvolí nadpolovičnou väčšinou hlasov členov RS zástupcu za člena SR-HHK, ktorý sa bude zúčastňovať zasadnutia predsedníctva vodôvodnenej neprítomnosti riadneho člena SR-HHK za RS. Tento zástupca má na zasadaníSR-HHK práva a povinnosti riadneho člena SR-HHK.
 5. Výkon funkcie člena SR-HHK pred uplynutím funkčného obdobia môže skončiť zdôvodov:
  1. vzdania sa funkcie, písomne doručeným predsedovi HHK,
  2. odvolaním zfunkcie,
  3. úmrtím.
 6. Návrh na odvolanie člena SR-HHK môže písomne podať vedúci RS, ktorú člen zastupuje po prerokovaní v RS a schválení nadpolovičnou väčšinou hlasov v RS, alebo ktorýkoľvek člen SR-HHK. Návrh na odvolanie z dôvodu zániku členstva v HHK môže podať vedúci RS aj bez schválenia v RS.
  Návrh na odvolanie člena SR-HHK musí byť riadne zdôvodnený a musí obsahovať konkrétne dôvody na odvolanie.
 7. O odvolaní z funkcie člena SR-HHK rozhoduje SR-HHK uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých členov SR-HHK.
 8. Na uvoľnenú funkciu člena SR-HHK kooptuje SR-HHK náhradníka zvoleného príslušnou RS väčšinou hlasov jej členov.

Čl. IV - Voľba a odvolanie predsedu HHK

 1. Predseda HHK je volený členmi SR HHK priamou voľbou.
 2. SR-HHK po svojom zvolení na prvom pracovnom zasadnutí zostaví kandidátku na voľbu predsedu HHK a oznámi navrhnutých kandidátov. Kandidátka musí byť zostavená minimálne zdvoch členov SR-HHK. Kandidáta na predsedu HHK môže až do začatia voľby predsedu navrhnúť každý riadny člen SR HHK priamo na zasadnutí SR.
 3. Kandidáti navrhnutí SR-HHK predstavujú kandidátnu listinu pre voľbu predsedu HHK. Pred uskutočnením volieb predseda volebnej komisie oboznámi prítomných členov SR HHK s kandidátnou listinou na predsedu, zabezpečí distribúciu hlasovacích lístkov a vysvetlí spôsob hlasovania.
 4. Voľba predsedu HHK sa vykoná tajným hlasovaním. Zvolený je kandidát snajvyšším počtom získaných hlasov voličov. V prípade, že najvyšší počet hlasov získali rovnako dvaja kandidáti, uskutoční sa opakovaná voľba predsedu HHK len z týchto kandidátov.
 5. Predseda volebnej komisie zverejní výsledok volieb predsedu SR-HHK .
 6. Návrh na odvolanie predsedu HHK pred uplynutím funkčného obdobia môže podať písomne ktorákoľvek RS uznesením nadpolovičnej väčšiny jej všetkých členov, alebo ktorýkoľvek člen SR-HHK.
 7. Návrh na odvolanie predsedu HHK pred uplynutím funkčného obdobia musí byť riadne zdôvodnený, pričom dôvodom na jeho odvolanie je najmä:
  1. zanedbávanie výkonu funkcie po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov,
  2. hrubé porušenie Stanov HHK ainterných noriem HHK,
  3. nezvolanie SR-HHK po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov. Oodvolaní predsedu rozhoduje SR-HHK uznesením prijatým 3/5 väčšinou všetkých členov SR-HHK.
 8. Ak sa uvolní funkcia predsedu HHK pred uplynutím funkčného obdobia, SR-HHK poverí výkonom funkcie v súlade so stanovami HHK člena SR HHK, zvoleného nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov.

Čl. V - Voľba a odvolávanie členov dozornej rady HHK

 1. DR HHK má minimálne troch členov, ktorých volí z riadnych členov HHK valné zhromaždenie na celé funkčné obdobie. DR je kontrolný orgánom združenia .
 2. Kandidátku pre voľby do DR pripravuje SR-HHK na základe návrhov jednotlivých RS. Kandidátku možno doplniť priamo na zasadnutí valného zhromaždenia HHK návrhom ktoréhokoľvek riadneho člena HHK.
 3. Za členov DR HHK sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov.
  Náhradníkom je ďalší kandidát snajvyšším počtom získaných hlasov.
 4. Písomný návrh na odvolanie člena DR pred uplynutím funkčného obdobia môže podať ktorákoľvek RS alebo člen správnej rady HHK. Návrh na odvolanie musí byť riadne zdôvodnený, pričom musí obsahovať konkrétne dôvody na odvolanie.
 5. O odvolaní z funkcie člena DR rozhoduje SR HHK uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov.
 6. Na uvoľnenú funkciu člena DR pred uplynutím funkčného obdobia kooptuje DR náhradníka z najvyšším počtom získaných hlasov.

Čl. VI - Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. O výsledkoch volieb podľa čl. III. IV. aV. vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie.
 2. O výsledkoch volieb vyhotoví dozorná komisia písomný záznam vzápisnici z pracovného zasadnutia.
 3. Výsledky volieb sa archivujú po dobu stanovenú Registratúrnym poriadkom.
 4. Tento volebný poriadok je úplným znením Volebného poriadku do orgánov HHK schváleného uznesením VZ HHK zo dňa 9.12.2006.