Aktivity
 
Združenie
 
Poradňa
 
Fórum
 
Kontakty
 
Dokumenty
 
Orgány združenia
 
Prezentácie
 
Prihláška
 

Zásady hospodárenia s majetkom HHK

Čl. I - Všeobecné ustanovenia

 1. Zásady hospodárenia smajetkom HHK stanovujú práva, povinnosti a zodpovednosť pri hospodárení smajetkom HHK a upravujú kontrolu hospodárenia smajetkom HHK.
 2. Tieto zásady hospodárenia smajetkom HHK (ďalej iba „zásady hospodárenia“) sú záväzné pre všetky orgány, organizačné články a členov HHK .
 3. Dohľad nad hospodárením HHK a dodržiavaním týchto zásad hospodárenia vykonáva dozorná rada HHK (ďalej aj „DR“).
 4. Zásady hospodárenia sú vnútroorganizačnou normou HHK a schvaľuje ich VZ HHK.
 5. Ak v týchto zásadách hospodárenia sú spomínané platné predpisy, myslí sa tým všeobecne záväzné platné predpisy a aj platné interné normy HHK.

Čl. II - Hospodárenie sfinančnými prostriedkami

 1. Základným nástrojom hospodárenia sfinančnými prostriedkami je rozpočet HHK. Zostavuje sa na obdobie jedného kalendárneho roka.
 2. Návrh rozpočtu pripravuje hospodár HHK. Rozpočet má príjmovú a výdavkovú časť vtakomto minimálnom členení:
  • Príjmy:
   • zostatok z minulého roka
   • členské príspevky
   • iné príspevky
   • príjmy zaktivít HHK
   • ostatné príjmy
  • Výdavky:
   • na vzdelávanie členov ZHK
   • na činnosť orgánov a organizačných zložiek
   • príspevky na členstvo viných organizáciách
   • ostatné výdavky
 3. Rozpočet schvaľuje valné zhromaždenie HHK pre príslušný kalendárny rok. Do doby schválenia rozpočtu valným zhromaždením HHK sa hospodárenie sfinančnými prostriedkami riadi rozpočtovým provizóriom podľa návrhu prerokovaného vsprávnej rade HHK (ďalej aj „SR-HHK“). Rozpočet ani hospodárenie v provizóriu podľa návrhu rozpočtu nesmú byť schodkové.
 4. Schválený rozpočet HHK na príslušný rok alebo návrh v rozpočtovom provizóriu sú záväzné pre orgány, organizačné články a členov HHK (ďalej iba „orgány“).
 5. Správna rada HHK pri vykonávaní presunov vo výdavkových položkách schváleného rozpočtu HHK nemôže meniť schválené rozpočtové výdavky HHK o viac ako 20 %, pričom výška celkových rozpočtovaných výdavkov HHK nesmie byť prekročená. Pri prekročení rozpočtových príjmov je SR HHK oprávnená prekročiť rozpočtované výdavky len do výšky naviac získaných príjmov.
  Vprípade nepriaznivého vývoja príjmov resp. nenaplnenia rozpočtovaných príjmov je SR HHK povinná operatívne redukovať výdavky HHK tak, aby nevznikol schodok rozpočtového hospodárenia.
 6. Po skončení roka hospodár zostaví účtovnú závierku, vyhodnotí plnenie rozpočtu a pripraví podklady pre správu o hospodárení HHK za ukončený kalendárny rok. Tieto materiály predloží na prerokovanie v SR-ZHK. SR prerokuje materiály a pripraví záverečný účet HHK, ktorý predkladá VZ HHK. Všetky rozpočtové opatrenia vykonané SR HHK sú súčasťou správy o hospodárení HHK v záverečnom účte združenia.
 7. Pri schvaľovaní záverečného účtu HHK sa postupuje obdobne ako pri schvaľovaní rozpočtu HHK. Prebytok rozpočtového hospodárenia roka sa prenáša do rozpočtu HHK nasledujúceho roka.
 8. Kontrolu čerpania rozpočtu a opodstatnenosť všetkých zmien vrozpočte preveruje DR HHK, ktorá vspráve o kontrole hospodárenia HHK oboznámi VZ HHK aj so zmenami vrozpočte a zaujme stanovisko kdôvodom, ktoré týmto zmenám predchádzali.
  Písomnú správu o kontrole hospodárenia HHK predkladá DR SR HHK aVZ HHK.

Čl. III - Práva, povinnosti a zodpovednosť

 1. Valné zhromaždenie HHK
  • schvaľuje rozpočet, zmeny rozpočtu a záverečný účet.
 2. Správna rada HHK
  • prerokúva návrh rozpočtu, účtovnú závierku a predkladá ich VZ HHK.
  • vykonáva zmeny schváleného rozpočtu.
 3. Predseda správnej rady HHK
  • podpisuje rozpočet schválený snemom HHK, resp. rozpočtové provizórium a účtovnú závierku.
  • schvaľuje výdavky jednotlivo nad 5.000,- Sk vzmysle schváleného rozpočtu.
  • podpisuje účtovné, daňové a bankové doklady.
  • uzatvára dohodu o hmotnej zodpovednosti s hospodárom avedúcimi RS.
 4. Predseda správnej rady HHK
  • má právo kontroly hospodárenia na ktorejkoľvek úrovni HHK.
  • zodpovedá za svoje úkony vhospodárení a hospodárenie HHK navonok.
 5. Podpredseda HHK (ak je funkcia zriadená)
  • podpisuje bankové doklady.
  • pri zastupovaní predsedu má kompetencie podľa delegovania právomoci.
 6. Hospodár najmä
  • zostavuje návrh rozpočtu, zostavuje účtovnú závierku a predkladá ich SR-ZHK.
  • schvaľuje výdavky do 5.000,- Sk vzmysle schváleného rozpočtu.
  • realizuje schválené finančné operácie.
  • vedie účtovníctvo a evidenciu majetku HHK vzmysle platných predpisov.
  • spravuje bežný účet vbanke, podpisuje účtovné a bankové doklady.
  • zodpovedá za riadne hospodárenie sfinančnými prostriedkami vrozsahu svojej pôsobnosti.
  • vedie pokladňu a príslušné evidencie podľa platných predpisov.
  • odvádza dane a odvody za príslušné oblasti činnosti HHK, vedie daňové a odvodové evidencie a zostavuje hlásenia a priznania podľa platných predpisov.
  • predkladá správy o stave hospodárenia SR a VZ ZHK.
  • spracúva a predkladá záverečný účet DR, SR aVZ HHK.

  Hospodár musí mať uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.

 7. Vedúci regionálnej sekcie
  • má právo požiadať o príspevok na činnosť regionálnej sekcie HHK (ďalej aj „RS“).
  • zodpovedá za hospodárne použitie poskytnutých finančných prostriedkov vsúlade s týmito zásadami hospodárenia.
  • je povinný predkladať vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov na činnosť RS podľa čl. V,bodu 5 týchto zásad hospodárenia.
  • podpisuje dohodu ohmotnej zodpovednosti.
 8. Dozorná rada (ďalej aj „DR“):
  • predseda DR má právo požiadať o príspevok na činnosť DR.
  • DR vykonáva kontrolu hospodárenia sfinančnými prostriedkami HHK a podáva o tom správu SR-HHK.
  • vypracúva správu o kontrole hospodárenia HHK a predkladá ju SR-HHK aVZ HHK.
  • pri kontrole má právo nahliadať do akýchkoľvek dokladov súvisiacich shospodárením HHK a vyžadovať od kontrolovaných orgánov súčinnosť a vysvetlenia.

Čl. IV - Evidencia a spôsob hospodárenia sfinančnými prostriedkami

 1. Na uchovávanie a bezhotovostné prevody finančných prostriedkov HHK zriaďuje bežný účet vpeňažnom ústave vmieste výkonu funkcie hospodára alebo predsedu SR. Bežný účet spravuje hospodár. Podpisové právo pre bankové operácie má predseda SR HHK, podpredseda HHK a hospodár. Pre bankovú operáciu stačí jeden zuvedených podpisov.
 2. Hotovostné platby a úhrady sa realizujú prostredníctvom pokladne. Pokladňu vedie hospodár vzmysle platných predpisov. Pokladničné doklady podpisuje hospodár apredseda SR ZHK.
  Pokladničný limit sa stanovuje na 30.000,- Sk.
 3. Účtovníctvo o hospodárení a evidenciu finančných prostriedkov vedie hospodár vzmysle platných predpisov.

Čl. V - Príspevky na činnosť orgánov HHK

 1. Príspevky na činnosť orgánov HHK (ďalej len „príspevok na činnosť“) sa poskytujú do výšky podľa rozpočtu HHK, resp. podľa uznesenia SR-HHK.
 2. Regionálnej sekcii sa poskytne príspevok vpríslušnom roku vo výške 80 % členského zaplateného členmi RS k dátumu podania žiadosti o príspevok, resp. zálohy na príspevok a ďalší príspevok vo výške 80 % identifikovaných iných príspevkov, ktoré boli prijaté od miest, obcí alebo členov patriacich k príslušnej RS.
  Zostatok nevyčerpaného príspevku RS vpríslušnom roku prechádza do nasledujúceho rozpočtového obdobia.
 3. Zpríspevku na činnosť vzmysle schváleného rozpočtu možno hradiť:
  • stravu, občerstvenie, nocľah a cestovné prítomným členom a pozvaným hosťom na pracovnom rokovaní, príp. vzdelávaní orgánu HHK do výšky preukázateľných nákladov podľa platných predpisov,
  • nájomné za rokovaciu miestnosť a ďalšie nevyhnutné preukázateľné náklady súvisiace srokovaním orgánu HHK.
 4. Zpríspevku na činnosť nemožno hradiť odmeny a dary členom HHK.
 5. Vedúci RS zodpovedá za účelné a hospodárne použitie poskytnutých finančných prostriedkov vsúlade stýmito zásadami hospodárenia.
 6. Príspevok na činnosť poskytne hospodár vzmysle schváleného rozpočtu a podľa nároku uvedeného v ods. 1 a 2. Na základe žiadosti predsedu komisie alebo vedúceho orgánu HHK možno poskytnúť zálohu. Ďalší príspevok ani záloha sa neposkytne tomu orgánu, ktorý nevyúčtoval predchádzajúcu zálohu príspevku na činnosť.
 7. Príspevok na činnosť, resp. zálohu na príspevok vyúčtuje vedúci orgánu HHK spriložením originálnych účtovných dokladov, identifikácie akcie (druh, názov a dátum konania) a prezenčnej listiny z nej po ukončení akcie do konca príslušného štvrťroka. Ročné vyúčtovanie príspevku na činnosť je potrebné predložiť hospodárovi najneskôr do 31.12. bežného roka.
 8. Evidenciu poskytnutých príspevkov na činnosť vedie hospodár podľa jednotlivých orgánov HHK. Na požiadanie SR-HHK podáva správu o stave a výškach poskytnutých príspevkov na činnosť pre jednotlivé orgány HHK vpríslušnom období.

Čl. VI - Odmeny členom ZHK a externým spolupracovníkom

 1. Za výkon funkcie patrí hospodárovi odmena o výške schválenej SR HHK
 2. Za mimoriadne prospešné a pre HHK prínosné aktivity môžu byť poskytnuté odmeny, schválené vrozpočte HHK alebo podielom zprínosu, o ktorý sa člen HHK aktivitou prospešnou pre HHK osobne zaslúžil. O výške odmeny rozhoduje a jej vyplatenie schvaľuje SR-HHK.
 3. Externým spolupracovníkom môže byť vyplatená odmena na základe vopred podpísanej dohody o vykonaní práce. Dohody na návrh vedúceho RS schvaľuje SR HHK.
 4. Odmena hospodárovi podľa bodu 1. sa vyplatí štvrťročne po schválení SR HHK. Odmena členovi HHK podľa ods. 2 sa vyplatí jednorazovo, príp. polročne. Odmena externému spolupracovníkovi podľa ods. 3 sa vyplatí po splnení úlohy - vykonaní dohodnutej práce. Overenie splnenia dohodnutej práce vykoná navrhovateľ dohody (predseda SR alebo vedúci RS).
 5. Zvyplatených odmien hospodár zráža a odvádza dane a odvody podľa platných predpisov.

Čl. VII - Hospodárenie sostatným majetkom ZHK

 1. Ďalší majetok (okrem finančných prostriedkov) zveruje do užívania orgánom HHK predseda SR-HHK, resp. SR-HHK písomnou formou svymedzenou hmotnou zodpovednosťou vzmysle platných predpisov.
 2. Užívateľ je povinný zverený majetok chrániť, účelne sním hospodáriť a používať ho len pre potreby HHK.
 3. Hmotný majetok HHK, sktorým dočasne nie je možné účelne hospodáriť a využívať ho pre potreby HHK, možno prenajať alebo odpredať vzmysle platných predpisov. Ak je majetok neupotrebiteľný, možno ho vyradiť, resp. zlikvidovať podľa čl. VIII ods. 5.
 4. Za riadnu evidenciu, nakladanie smajetkom vzmysle platných predpisov zodpovedá predseda SR HHK ahospodár.

Čl. VIII - Evidencia a inventarizácia majetku HHK

 1. Centrálnu evidenciu majetku vedie hospodár podľa platných predpisov.
 2. Užívateľ zvereného majetku je povinný oznámiť hospodárovi vážne zmeny na majetku vo vzťahu kjeho upotrebiteľnosti a evidencii. Ďalej je povinný zverený majetok predložiť kinventarizácii, dbať na pokyny inventarizačnej komisie a označiť majetok podľa ich pokynov.
 3. Inventarizácia majetku sa vykoná raz za rok so stavom k 31.12. roka. Za vykonanie inventarizácie majetku zodpovedá predseda SR HHK, ktorý menuje inventarizačnú komisiu.
 4. Inventarizačná komisia vykoná inventarizáciu majetku vurčených termínoch podľa platných predpisov. Predseda inventarizačnej komisie zodpovedá za vykonanie inventúry. Môže zriadiť dielčie inventarizačné komisie. Predseda inventarizačnej komisie vydá smernicu na vykonanie inventúry, ktorá je záväzná pre všetkých členov HHK. Výsledky inventúry snávrhmi na vyporiadanie rozdielov predkladá komisia predsedovi SR HHK a hospodárovi.
 5. Predseda SR HHK schvaľuje inventarizačný výsledok po prerokovaní vSR-HHK. Predseda SR-HHK menuje vyraďovaciu, likvidačnú a škodovú komisiu, ktorá vykonáva schválené návrhy zinventúry a realizuje fyzickú likvidáciu majetku. Návrhy na riešenie škody predloží komisia SR-HHK, ktorá rozhodne o spôsobe vysporiadania škody.

Čl. IX - Porušenie zásad hospodárenia

 1. Zistenie porušenia zásad hospodárenia oznámi orgán HHK dozornej rade, resp. predsedovi SR HK.
 2. Porušenie zásad hospodárenia prešetruje DR. Výsledok prešetrenia podľa závažnosti bezodkladne predkladá predsedovi SR HHK, P-ZHK. Predseda SR HHK po oznámení porušenia zásad hospodárenia vykoná opatrenia na zabránenie vzniku prípadných ďalších škôd, následne informuje SR-HHK. Vprípade potreby zvolá mimoriadne rokovanie SR-HHK.
 3. Za závažné porušenie zásad hospodárenia sa považuje spôsobenie škody od 1.000,-Sk do 5.000,- Sk. Predseda SR HHK takého člena písomne napomenie. Vzniknutú škodu nahradí vplnom rozsahu ten, kto ju spôsobil.
 4. Za hrubé porušenie zásad hospodárenia sa považuje spôsobenie škody vyššej ako 5.000,- Sk. O sankciách rozhodne SR-HHK. Vodôvodnených prípadoch môže člena odvolať z volenej funkcie vHHK. Za hrubé a úmyselné porušenie zásad hospodárenia môže rozhodnúť o vylúčení člena zo HHK nadpolovičnou väčšinou všetkých členov SR-HHK. Predseda SR HHK zabezpečí vymáhanie škody vhodnými zákonnými formami.

Čl. X - Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady hospodárenia smajetkom HK boli schválené VZ HHK 9.12.2006 a účinnosť nadobúdajú dňom schválenia.